Paano Gumawa Ng Isang Magandang Essay

Ang paglilingkod ay nangyayari sa malalaki at maliliit na paraan, hayagan o lihim, para sa mga kaibigan at para sa mga estranghero. Dapat itong mahikayat ng pagmamahal.

Isipin ang isang taong tila lubos na may kakayahang mabuhay na mag-isa—isang taong maganda ang trabaho, maganda ang bahay at sa kabuuan ay masaya. May maitutulong pa ba tayo sa taong ito? Kailangan pa ba, samantalang tila hindi naman nila kailangan ng tulong? Itinuturo sa atin ng ebanghelyo ni Jesucristo na lahat ay napagpapala sa paglilingkod sa kapwa at kapag pinaglilingkuran ng iba. Ang paglilingkod ay hindi lamang pagbibigay ng pangangailangan kundi pagpapakita rin ng pagmamahal sa ating mga kapatid.

Ang isang tao ay mahihirapang tawagin ang kanyang sarili na Kristiyano kung hindi niya nadarama na may matindi siyang obligasyon at hangarin na maglingkod sa kanyang kapwa. Itinuro sa atin ni Jesucristo na “mangagibigan sa isa’t isa” noong narito Siya sa lupa, at sinabi rin Niya, “Sa ganito’y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo’y may pagibig sa isa’t isa” (Juan 13:35). Maipapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa paglilingkod sa isa’t isa. Mabuti na lang at halos walang limitasyon ang mga paraan na matutulungan natin sa mga pasanin ang isa’t isa. Isipin ang lahat ng pinansyal, emosyonal, pisikal at espirituwal na tulong na maibibigay natin sa iba. Isipin ang sarili mong mga talento. Siguro’y mahusay ka sa mga numero, napakamalikhain mo, hindi ka madaling magalit—at kung anu-ano pa. Isipin kung gaano kahalaga ang mga talentong iyon kapag ibinahagi mo ang mga ito sa isang taong nangangailangan ng iyong natatanging kahusayan. Maging ang maliliit na bagay na ginagawa natin, gaya ng pagtulong sa isang tao sa kanyang hardin o pagbubukas ng pintuan para sa kanya, ay maaaring magpagaan nang kaunti sa kanyang buhay. Hindi na kailangang maghanap pa sa malayo ang isang tao para makakita ng mga oportunidad na makapagbigay ng kanyang panahon at lakas sa paglilingkod. Ang kagandahan ng pagsunod sa halimbawa ni Cristo ay na hindi na natin kailangang suriin kung kanino, kailan o paano tayo maglilingkod, kumikilos na lang tayo. Maaari nating planuhin o kusang gawin ang paglilingkod, para sa isang taong kilala natin o sa isang estranghero. Ang paglilingkod ng Kristiyano ay hindi naghahangad ng pagkilala, hindi tumatanggap ng gantimpala at pagmamahal lamang ang dahilan sa paggawa nito.

Mga Oportunidad na Maglingkod

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay namamahala ng maraming home storage center, cannery, at processing facility na nagbibigay ng iba’t ibang oportunidad na magboluntaryo at maglingkod.

Alamin ang tungkol sa mga Pasilidad at Oportunidad sa Paglilingkod na Nauugnay sa Simbahan

  • Ang United Way ay isang pandaigdigang network na nagsusulong ng kabutihan ng lahat, at lumilikha ng mga oportunidad para bumuti ang buhay ng lahat, sa pagtutuon sa tatlong mahahalagang building blocks ng edukasyon, pagkita at kalusugan. Ang LIVE UNITED ay isang panawagan sa lahat na kumilos upang maging bahagi ng pagbabago. Para sa mga oportunidad na maglingkod at magboluntaryo na inilalaan ng The United Way sa inyong lugar, bumisita lamang sa:

    www.liveunited.org

  • Bukod pa sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad sa lugar, ang American Red Cross ay nagbibigay ng mahabaging paglilingkod sa limang iba pang aspeto: mga paglilingkod sa komunidad na tumutulong sa mga nangangailangan; suporta at pagbibigay-kapanatagan sa mga militar at kanilang mga pamilya; pangongolekta, pagpoproseso at pamamahagi ng dugo at mga produkto nito na nakapagliligtas ng buhay; mga programa para makapag-aral na nagtataguyod ng kalusugan at kaligtasan; at mga pandaigdigang programa sa pagtulong at pagpapaunlad. Para sa mga oportunidad na magboluntaryo na inilaan ng American Red Cross sa inyong lugar, bumisita lamang sa:

    www.redcross.org

  • Naghahanap ka ba ng mga paraan para makatulong sa inyong komunidad? Ginagawang simple ng All for Good na makakita at makapagbahagi ng mga aktibidad para sa boluntaryong paglilingkod sa mga kaibigan at pamilya. Nabigyang-inspirasyon ng panawagan ng Pangulo ng Estados Unidos na pabahagiin ang mas maraming Amerikano sa paglilingkod, isang grupo ng mga tao mula sa teknolohiya, marketing at sektang pampubliko ang nagsama-sama sa pagbuo ng open source application na nagtutulot sa iyo na makakita at makapagbahagi ng mga aktibidad sa boluntaryong paglilingkod. Para makakita ng mga oportunidad na maglingkod at magboluntaryo sa inyong lugar, bumisita lamang sa:

    www.allforgood.org

The following essay examples are written in Filipino. Such quality are believed to be an excellent reference/guide to the learners of ALS A&E Program.

Regularly visit this page for more essay examples that will be published soon.

Please be advised that these literary works and all other contents from this website (text, images, videos, etc. - unless otherwise stated) are protected by the Intellectual Property Rights of the Philippines. Everyone is free to share them but only limited to sharing the exact link from this website with proper credits to the author and this website. Please DO NOT (in any form) duplicate, redistribute, reupload to website/s, post to any social media platform/s, (or) edit the contents or its parts for commercial/non-commercial use without prior written notice and permission. Unauthorized use is punishable by law. Read More →

Please report to us if you see any of the above works on other websites, and/or any form of infringement. Thank you!

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *